Ba công khai năm học 2016 - 2017

Thứ bảy - 22/04/2017 12:18
MG THỚI HÒA BÁO CÁO BA CÔNG KHAI
Dự án Kỷ niệm mốc một trăm năm của chúng tôi sẽ kết thúc vào Thứ Năm suy tư tới
Dự án Kỷ niệm mốc một trăm năm của chúng tôi sẽ kết thúc vào Thứ Năm suy tư tới
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG THỚI HÒA                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       
   
 

Số         /BC-MGTH                         Thới Hòa, ngày     tháng      năm 2016
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI
 
I. Các nội dung triển  khai thực hiện:
      Quán triệt thực hiện  quy chế 3 công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT. Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Thị xã Bến Cát, trường mẫu giáo Thới Hòa đã  triển khai trong toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường với các nội dung cụ thể sau:
   Nhà trường đã cùng với Công đoàn thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thông qua toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường .
          - Xây dựng và công khai kế hoạch chi tiêu về chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường ngay từ đầu năm học đối với lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành, hội đồng nhà trường, phụ huynh học sinh, thông qua hội nghị HĐGD phường, hội nghị cán bộ giáo viên và họp phụ huynh
         - Hàng năm nhà trường đã tiến rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của  nhà trường. Trên cơ sở đó để tham mưu với hội đồng giáo dục, các ban ngành, hội phụ huynh, các tổ chức, cá nhân nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường
       Lập kế hoạch về đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên để có kế hoạch hợp đồng GV, bố trí sắp xếp, bồi dưỡng, đào tạo theo đúng Điều lệ trường mầm non và công khai các thông tin về đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường tại đơn vị mình .
    Nhà trường  thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính theo chỉ đạo của UBND phường và hướng dẫn của Phòng tài chính kế hoạch, phòng GD&ĐT cụ thể
    Kinh phí từ ngân sách:  3 tháng quyết toán 1 lần
  Các nguồn thu từ phụ huynh: Chi theo dự toán đã lập, 3 tháng quyết toán với phụ huynh 1 lần, những nội dung phát sinh xin ý kiến, nếu nhất trí nhà trường mới chi. Báo cáo quyết toán tài chính cho UBND phường vào cuối năm học.
Thực hiện công khai hoá các nguồn thu chi (Học phí, các khoản thu theo thỏa thuận nếu có)trong nhà trường tại bảng tin của đơn với phụ huynh
 
 II. Hình thức và thời điểm công khai:
- Nhà trường tổ chức để công khai các hoạt động trong nhà trường thông qua HĐGD phường đầu năm, hội nghị, tổng kết giáo viên hàng năm, họp phụ huynh đầu năm, cuối năm và 3 tháng 1 lần đối với BCH hội phụ huynh mở rộng
- Công khai  đầy đủ, chính xác minh bạch bằng các văn bản vào đầu năm học, có báo cáo kết quả thực hiện khi sơ kết học kỳ , tổng kết năm học.

- Thực hiện có hiệu quả góc tuyên truyền của các nhóm lớp, nhà trường để đưa các nội dung về chất lượng chăm sóc giáo dục (Kết quả phát triển sức khoẻ theo định kỳ, chương trình  của các nhóm, lớp, các khoản thu nộp...), Chương trình học của trẻ, việc đóng góp các nguồn thu....để phụ huynh theo dõi và phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ .

- Nhà trường đã đưa kế hoạch, chỉ tiêu  năm học  lên trang Web của trường

 

 
     Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
    - Ban chỉ đạo trường;                                                                             
-Lưu VT.
 
 
                                                                                               Nguyễn Thúy Hường
 
 
PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2016-2017
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Mức độ về sức khỏe mà trẻ  em sẽ đạt được   Cân nặng BT= 90%
Chiều cao BT=90%
II Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được   90%
III Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở tuân thủ   Chương trình GDMN
IV Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục   Đầu tư CSVC, trang thiết bị, CSND, ĐDĐC phục vụ công tác giáo dục
                                                           Thới Hòa, ngày      tháng    năm
                                                                          Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ
NĂM HỌC 2016-2017
                                                                                                     Đơn vị tính: trẻ em
STT Nội dung Tổng số trẻ em
 
Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng
tuổi
25-36 tháng
tuổi
3-4 tuổi
 
4-5
tuổi
5-6
tuổi
 
I Tổng số trẻ em 181         83 98
1 Số trẻ em nhóm ghép              
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày              
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 181         83 98
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập                 
II Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở
 
181         83 98
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
 
181         83 98
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
 
181         83 98
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Kênh bình thường 141         76 75
2 Kênh dưới -2              
3 Kênh dưới -3              
4 Kênh trên +2              
5 Kênh trên +3              
6 Phân loại khác ( thấp còi 1)  10          5  5
7 Số trẻ em suy dinh dưỡng  13          5  8
8 Số trẻ em béo phì 17         7  10
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
 
             
1 Đối với nhà trẻ
 
             
a Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng
 
     
 
 
 
     
b Chương trình giáo dục mầm non -
Chương trình giáo dục nhà trẻ
 
     
 
 
 
     
2 Đối với mẫu giáo
 
             
a Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo              
b Chương trình 26 tuần
 
             
c Chương trình 36 buổi              
d Chương trình giáo dục mầm non-
Chương trình giáo dục mẫu giáo
 181         83 98
                   
                                                                              Thới Hòa, ngày          tháng     năm
                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2016-2017
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 7  
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 0  
2 Phòng học bán kiên cố 4  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
III Số điểm trường 01  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)       866 m2 4,78 m2/ trẻ
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 144 m2  
VI Tổng diện tích một số loại phòng           
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 68 m2 1,5 m2/ trẻ
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 68 m2   
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 14m2  
4 Diện tích hiên chơi (m2) 19,2 m2 0,4 m2/ trẻ
5 Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)   48,18  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
   
VIII Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )  04 máy vi tính
- 02 máy in
 
 
IX Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác    
1 Ti vi 6  
2 Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) 9  
3 Máy phô tô 02  
5 Catsset 1  
6 Đầu Video/đầu đĩa 1  
7 Thiết bị khác    
8 Đồ chơi ngoài trời 28  
9 Bàn ghế đúng quy cách 95  
10 Mày giặt         01  
 
 
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*     6 2  
2 Chưa đạt chuẩn
vệ sinh*
 01  01      
 
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
    Không
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1  
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) 1  
XIII Kết nối internet (ADSL) 1  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục 1  
XV Tường rào xây 1  
                                                                                                                                                                    Thới Hòa, ngày          tháng     năm
                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA
 THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
STT
 
Nội dung
Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
 
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
  Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH  

 
TCCN Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 20    12  

 
 
 
 
   
 6
 
 

 
 
3
 
 

 
 
I Giáo viên  
8
 
8
 
      0
 
 
   
4
 
2
 
2
   
II Cán bộ quản lý 2 2       2        
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó hiệu trưởng 1 1    
 
   
1
 
       
III Nhân viên 10 02 08       2 1 7  
1 Nhân viên văn thư  
1
 
1
   
 
       
1
   
2 Nhân viên kế toán  1  
 
 
 
 
     
1
 
 
 
   
3 Thủ quỹ                    
4 Nhân viên y tế  
1
 
 

 
   
 
     
 
 
   
5 Nhân viên thư viện                    
6 Nhân viên khác 7    
7
 
 
         
7
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               Thới Hòa, ngày          tháng     năm
                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay52
  • Tháng hiện tại4,252
  • Tổng lượt truy cập122,760
Văn bản phòng

757/PGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành: 22/12/2022. Trích yếu: Hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường

Ngày ban hành : 22/12/2022

750/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/12/2022. Trích yếu: Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát lần thứ VII, năm học 2022-2023

Ngày ban hành : 20/12/2022

736/HD-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/12/2022. Trích yếu: Hướng dẫn Nghĩ Tết Dương lịch 01/01/2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành : 16/12/2022

730/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 14/12/2022. Trích yếu: Chấp thuận cho Tiểu học Hòa Lợi tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm

Ngày ban hành : 16/12/2022

674/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày ban hành : 28/11/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây